YAZIM KURALLARI

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

Tam metinler, özet, kaynakça ve varsa ekler dâhil en çok 20 (yirmi) sayfa olabilecektir. Bunu aşan metinler, Sempozyum Sekretaryası tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinlerde Sempozyum Kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.

Metinlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve sayfanın tek yüzünde 20 (yirmi) sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.

Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.

Metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

Bildiri, aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı
Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Akademik unvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır.

II. Özet
Her bildirinin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Özetler, 10 punto büyüklüğünde ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.

III. Bölümler ve Alt Bölümler
Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır.

Örnek:
1. GİRİŞ;
2. LİTERATÜR TARAMASI
3. YÖNTEM……;
ve altbölümler 2.1. Araştırmada Kullanılan ….

IV. Şekiller ve Tablolar
Şekil yazısı alta, tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği şekil/tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/tablolar metin içerisine yerleştirilmelidir. 16×24 sayfa boyutuna uygun şekilde yer verilmelidir.

VI. Kaynaklar
Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
Örnekler: Ceylanoğlu (2010) …, Aygün ve Gündüz (1997), Arkın, Bayrakdar ve Uzun (2011)…Yazar sayısı 3’ten fazla ise Arkın ve diğ. (2010) … olarak verilmelidir.
Kaynaklar, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Arkın, 2005: 148) gibi…
Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, bildirinin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnekler:

Kitaplar
Elçin, Ş. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
Graves, R. ve Patai, R. (2009). İbrani Mitleri Tekvin-Yaratılış Kitabı. (Çev.: U. Akpur), İstanbul: Say Yayınları.
Eker, G. Ö. ve diğ. (2003). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Milli Folklor Yayınları.

Kitap Bölümleri
Ergun, P. (2017). Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair İnancın Türk Mitolojisindeki Kökleri. Kuş Kitabı, (Ed.: E. G. Naskali ve A. Şeker), 91-117, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Makaleler
Ekici, M. (1999). Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler. Milli Folklor, 6 (44), 10-17.

Sempozyum Bildirileri
Kaya, D. (2009). Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul. I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 601-632, İstanbul: Beşir Kitabevi.

Elektronik Kaynaklar
Elektronik kaynaklar metin içerisinde URL-1, URl-2… olarak belirtilmeli ve “Kaynaklar” bölümünde aşağıdaki gibi yazılmalıdır.
URL-1: Taylor, D. & Potter, M. (2001). The Literature Reriew: A Few Tips on Conducting it. University of Toronto. http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html adresinden 8 Ağustos 2009 tarihinde alınmıştır.

Tezler 
Küçük, A. (2015). Giresun Yöresi Kemençecilik Geleneği Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Balıkesir.